fbpx
Uit RateOne editie 12

Seviratus Aureus, een brug tussen Leger en Natie

crew

De wet van 31 december 1992 die de militaire dienstplicht vanaf de lichting 1994 opschortte, zorgde al snel voor een verwatering van de nauwe contacten tussen de over het algemeen vrij gesloten militaire wereld en de burgermaatschappij. Een zestal officieren van het actieve en reservekader van de Luchtmacht erkenden dat hiaat en onderzochten hoe zij de band tussen Leger en Natie konden versterken. In 1998 richtten zij daartoe de militaire kring Seviratus Aureus of het Gouden Zesmanschap op.

De voornaamste doelstelling van Seviratus Aureus is militairen en burgers in contact brengen om elkaars sterkten en noden beter te leren kennen. Door de uitwisseling van hun technisch en intellectueel potentieel kunnen ze een bijdrage leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling van ons land. Aan burgerzijde richt de kring zich hoofdzakelijk op academici, leden van de bedrijfswereld en beleidsmensen. Aan militaire zijde vond sinds de oprichting een uitbreiding plaats naar de vier componenten van de strijdkrachten: land, lucht, marine en medisch. Meer dan twee decennia na zijn oprichting, wordt vandaag de werking van de kring bepaald door een team dat beschikt over de ervaring van stichtende leden en de energie van jonge militaire en civiele krachten.

Mensen spreken mensen

Tijdens een reeks causerieën en netwerkbijeenkomsten biedt de kring haar leden een platform om in een ontspannen en vrijblijvende sfeer van gedachte te wisselen over een brede waaier aan boeiende gemeenschappelijke thema’s. De onderwerpen zijn vaak ingegeven door de actualiteit, maar kunnen ook door de leden zelf aangebracht worden. Gastsprekers de afgelopen jaren waren professoren, bedrijfsleiders, journalisten, diplomaten, ambtenaren en vertegenwoordigers van de magistratuur en van de politieke, religieuze en financiële wereld die een reeks van nieuwe maatschappelijke evoluties en trends toelichtten. Anderen gaven uiteenzettingen over de laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, nieuwe civiel-militaire samenwerkingsverbanden of moderne wapens en wapensystemen. Denk daarbij aan uiteenlopende onderwerpen zoals artificiële intelligentie, de toekomst van onze havens, de samenwerking tussen militaire en civiele luchtverkeersleiders of beveiligingsdiensten, of nog de organisatie en uitrusting van militaire eenheden.

De kring beperkt zijn rol tot het opstarten van het debat rond een gekozen thema in een omgeving waarin alle sectoren van de maatschappij vertegenwoordigd zijn. Daarbij wordt gehoopt dat de gegeven vonk in deze bevoorrechte omgeving de motor van de samenwerking verder doet draaien. De kans op slagen is niet onrealistisch omdat het platform mensen samenbrengt die een luisterend oor voor nieuwe ideeën hebben, dagdagelijks bij de behandelde thema’s betrokken zijn en zeggenschap binnen hun bedrijf of organisatie hebben.

Alles begint met een idee

In 2015 lanceerde Seviratus Aureus het “Triple Helix” beginsel. Daarmee wil de kring de samenwerking tussen de drie maatschappelijke componenten – leger, industrie en academische wereld – bevorderen en verder verstrengelen. Het begrip tussen die drie componenten, de uitwisseling van ideeën en informatie en hun onderlinge coöperatie zijn immers cruciaal voor de groei en de welvaart van onze strijdkrachten, industrie en universiteiten. Sommige initiatieven op dat vlak beginnen vandaag stilaan vaste vorm te krijgen, maar er zijn ook nog heel wat hinderpalen te overwinnen.

Seviratus Aureus roept op

Het nieuwste initiatief om het “Triple Helix” beginsel te versterken, is de oproep van Seviratus Aureus tot het voorstellen van innovatieve ideeën met het oog op hun omzetting tot een proof of concept. Studenten, onderzoekers en academici van militaire of civiele wetenschappelijke instellingen of bedrijven worden verzocht om hun ideeën in alle vertrouwelijkheid bij de kring in te dienen. Die zal via haar uitgebreid netwerk naar de geschikte militaire, industriële of academische partners zoeken om een goed idee om te zetten in een werkbaar concept. Geslaagde proofs of concept zullen tijdens een causerie voorgesteld worden, waarna in militaire en industriële middens wordt nagegaan hoe ze eventueel tot een concreet project kunnen worden uitgewerkt. Die civiel-militaire samenwerking moet er uiteindelijk toe leiden dat Belgische onderzoekers en bedrijven binnen de Europese Unie een beter zichtbare en sterkere positie kunnen uitbouwen om militaire opdrachten aan te trekken en succesvol uit te voeren, zeker binnen nichemarkten waarin België al een zekere expertise heeft.

netwerk

Het jij een vraag of voorstel in het kader van dit nieuwe initiatief, neem contact op met de kring via de website: 
www.seviratusaureus.be 

 

Auteur: Jos Schoofs

Foto’s: fototeam.be